C# – Mô hình 3 lớp đơn giản

C# – Mô hình 3 lớp đơn giản – Xây dựng mô hình 3 lớp: Xây dựng DTO

Cơ sở dữ liệu:

CSDL mình sẽ xài table ThanhVien như sau:

CREATE TABLE THANHVIEN (
    TV_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,
    TV_NAME NVARCHAR(30) NOT NULL,
    TV_PHONE VARCHAR(11) NOT NULL,
    TV_EMAIL VARCHAR(50) NOT NULL
)

Xây dựng DTO

Mình sẽ tạo file DTO_ThanhVien.cs (Class file), về cơ bản thì các cột của table ThanhVien của mình ra sao thì mình tạo 1 class y hệt vậy kèm get/set và 2 hàm khởi tạo.

DTO_ThanhVien.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DTO_QuanLy
{
  public class DTO_ThanhVien
  {
    private int _THANHVIEN_ID;
    private string _THANHVIEN_NAME;
    private string _THANHVIEN_PHONE;
    private string _THANHVIEN_EMAIL;

    /* ======== GETTER/SETTER ======== */
    public int THANHVIEN_ID
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_ID;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_ID = value;
      }
    }

    public string THANHVIEN_NAME
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_NAME;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_NAME = value;
      }
    }

    public string THANHVIEN_PHONE
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_PHONE;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_PHONE = value;
      }
    }

    public string THANHVIEN_EMAIL
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_EMAIL;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_EMAIL = value;
      }
    }

    /* === Constructor === */
    public DTO_ThanhVien()
    {

    }

    public DTO_ThanhVien(int id, string name, string phone, string email)
    {
      this.THANHVIEN_ID = id;
      this.THANHVIEN_EMAIL = email;
      this.THANHVIEN_NAME = name;
      this.THANHVIEN_PHONE = phone;
    }
  }
}
facebook
google+
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Sandaru. Hiện đang là một Full-Stack Developer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mình rất thích chia sẻ những thứ kiến thức liên quan tới lĩnh vực này. Mong các bạn ủng hộ web của mình!

Bình luận qua Facebook