C# – Mô hình 3 lớp đơn giản

C# – Mô hình 3 lớp đơn giản – Xây dựng mô hình 3 lớp: Xây dựng DTO

Cơ sở dữ liệu:

CSDL mình sẽ xài table ThanhVien như sau:

CREATE TABLE THANHVIEN (
    TV_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,
    TV_NAME NVARCHAR(30) NOT NULL,
    TV_PHONE VARCHAR(11) NOT NULL,
    TV_EMAIL VARCHAR(50) NOT NULL
)

Xây dựng DTO

Mình sẽ tạo file DTO_ThanhVien.cs (Class file), về cơ bản thì các cột của table ThanhVien của mình ra sao thì mình tạo 1 class y hệt vậy kèm get/set và 2 hàm khởi tạo.

DTO_ThanhVien.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DTO_QuanLy
{
  public class DTO_ThanhVien
  {
    private int _THANHVIEN_ID;
    private string _THANHVIEN_NAME;
    private string _THANHVIEN_PHONE;
    private string _THANHVIEN_EMAIL;

    /* ======== GETTER/SETTER ======== */
    public int THANHVIEN_ID
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_ID;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_ID = value;
      }
    }

    public string THANHVIEN_NAME
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_NAME;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_NAME = value;
      }
    }

    public string THANHVIEN_PHONE
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_PHONE;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_PHONE = value;
      }
    }

    public string THANHVIEN_EMAIL
    {
      get
      {
        return _THANHVIEN_EMAIL;
      }

      set
      {
        _THANHVIEN_EMAIL = value;
      }
    }

    /* === Constructor === */
    public DTO_ThanhVien()
    {

    }

    public DTO_ThanhVien(int id, string name, string phone, string email)
    {
      this.THANHVIEN_ID = id;
      this.THANHVIEN_EMAIL = email;
      this.THANHVIEN_NAME = name;
      this.THANHVIEN_PHONE = phone;
    }
  }
}
facebook
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Phát. Hiện đang là một Sr. Full-Stack Engineer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mạnh Back-end và khá Front-end, vẫn đang theo đều cả 2 :v. Còn gì bằng khi được làm những thứ mà mình yêu thích, đam mê ;)

Bình luận qua Facebook