C# – Mô hình 3 lớp đơn giản

C# – Mô hình 3 lớp đơn giản – Xây dựng mô hình 3 lớp: Xây dựng GUI

Về GUI thì mình sẽ design như sau (mình sẽ gửi source đầy đủ ở trang cuối nhé):

C# GUIVà mình sẽ gán lần lượt các chức năng vào nhé:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DTO_QuanLy;
using BUS_QuanLy;

namespace GUI_QuanLy
{
  public partial class GUI_ThanhVien : Form
  {
    BUS_ThanhVien busTV = new BUS_ThanhVien();

    public GUI_ThanhVien()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtEmail.Text != "" && txtName.Text != "" && txtSDT.Text != "")
      {
        // Tạo DTo
        DTO_ThanhVien tv = new DTO_ThanhVien(0, txtName.Text, txtSDT.Text, txtEmail.Text); // Vì ID tự tăng nên để ID số gì cũng dc

        // Them
        if (busTV.themThanhVien(tv))
        {
          MessageBox.Show("Thêm thành công");
          dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // refresh datagridview
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Thêm ko thành công");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Xin hãy nhập đầy đủ");
      }
    }

    private void GUI_ThanhVien_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // get thanh vien
    }

    private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kiểm tra nếu có chọn table rồi
      if (dgvTV.SelectedRows.Count > 0)
      {
        if (txtEmail.Text != "" && txtName.Text != "" && txtSDT.Text != "")
        {
          // Lấy row hiện tại
          DataGridViewRow row = dgvTV.SelectedRows[0];
          int ID = Convert.ToInt16(row.Cells[0].Value.ToString());

          // Tạo DTo
          DTO_ThanhVien tv = new DTO_ThanhVien(ID, txtName.Text, txtSDT.Text, txtEmail.Text); // Vì ID tự tăng nên để ID số gì cũng dc

          // Sửa
          if (busTV.suaThanhVien(tv))
          {
            MessageBox.Show("Sửa thành công");
            dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // refresh datagridview
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Sửa ko thành công");
          }
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Xin hãy nhập đầy đủ");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Hãy chọn thành viên muốn sửa");
      }
    }

    private void dgvTV_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Lấy row hiện tại
      DataGridViewRow row = dgvTV.SelectedRows[0];

      // Chuyển giá trị lên form
      txtName.Text = row.Cells[1].Value.ToString();
      txtSDT.Text = row.Cells[2].Value.ToString();
      txtEmail.Text = row.Cells[3].Value.ToString();
    }

    private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kiểm tra nếu có chọn table rồi
      if (dgvTV.SelectedRows.Count > 0)
      {

        // Lấy row hiện tại
        DataGridViewRow row = dgvTV.SelectedRows[0];
        int ID = Convert.ToInt16(row.Cells[0].Value.ToString());

        // Xóa
        if (busTV.xoaThanhVien(ID))
        {
          MessageBox.Show("Xóa thành công");
          dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // refresh datagridview
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Xóa ko thành công");
        }

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Hãy chọn thành viên muốn xóa");
      }
    }
  }
}
facebook
google+
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Sandaru. Hiện đang là một Full-Stack Developer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mình rất thích chia sẻ những thứ kiến thức liên quan tới lĩnh vực này. Mong các bạn ủng hộ web của mình!

Bình luận qua Facebook