C# – Mô hình 3 lớp đơn giản

C# – Mô hình 3 lớp đơn giản – Xây dựng mô hình 3 lớp: Xây dựng GUI

Về GUI thì mình sẽ design như sau (mình sẽ gửi source đầy đủ ở trang cuối nhé):

C# GUIVà mình sẽ gán lần lượt các chức năng vào nhé:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DTO_QuanLy;
using BUS_QuanLy;

namespace GUI_QuanLy
{
  public partial class GUI_ThanhVien : Form
  {
    BUS_ThanhVien busTV = new BUS_ThanhVien();

    public GUI_ThanhVien()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtEmail.Text != "" && txtName.Text != "" && txtSDT.Text != "")
      {
        // Tạo DTo
        DTO_ThanhVien tv = new DTO_ThanhVien(0, txtName.Text, txtSDT.Text, txtEmail.Text); // Vì ID tự tăng nên để ID số gì cũng dc

        // Them
        if (busTV.themThanhVien(tv))
        {
          MessageBox.Show("Thêm thành công");
          dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // refresh datagridview
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Thêm ko thành công");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Xin hãy nhập đầy đủ");
      }
    }

    private void GUI_ThanhVien_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // get thanh vien
    }

    private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kiểm tra nếu có chọn table rồi
      if (dgvTV.SelectedRows.Count > 0)
      {
        if (txtEmail.Text != "" && txtName.Text != "" && txtSDT.Text != "")
        {
          // Lấy row hiện tại
          DataGridViewRow row = dgvTV.SelectedRows[0];
          int ID = Convert.ToInt16(row.Cells[0].Value.ToString());

          // Tạo DTo
          DTO_ThanhVien tv = new DTO_ThanhVien(ID, txtName.Text, txtSDT.Text, txtEmail.Text); // Vì ID tự tăng nên để ID số gì cũng dc

          // Sửa
          if (busTV.suaThanhVien(tv))
          {
            MessageBox.Show("Sửa thành công");
            dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // refresh datagridview
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Sửa ko thành công");
          }
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Xin hãy nhập đầy đủ");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Hãy chọn thành viên muốn sửa");
      }
    }

    private void dgvTV_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Lấy row hiện tại
      DataGridViewRow row = dgvTV.SelectedRows[0];

      // Chuyển giá trị lên form
      txtName.Text = row.Cells[1].Value.ToString();
      txtSDT.Text = row.Cells[2].Value.ToString();
      txtEmail.Text = row.Cells[3].Value.ToString();
    }

    private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kiểm tra nếu có chọn table rồi
      if (dgvTV.SelectedRows.Count > 0)
      {

        // Lấy row hiện tại
        DataGridViewRow row = dgvTV.SelectedRows[0];
        int ID = Convert.ToInt16(row.Cells[0].Value.ToString());

        // Xóa
        if (busTV.xoaThanhVien(ID))
        {
          MessageBox.Show("Xóa thành công");
          dgvTV.DataSource = busTV.getThanhVien(); // refresh datagridview
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Xóa ko thành công");
        }

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Hãy chọn thành viên muốn xóa");
      }
    }
  }
}
facebook
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Phát. Hiện đang là một Sr. Full-Stack Engineer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mạnh Back-end và khá Front-end, vẫn đang theo đều cả 2 :v. Còn gì bằng khi được làm những thứ mà mình yêu thích, đam mê ;)

Bình luận qua Facebook