C# – Mô hình 3 lớp đơn giản

C# – Mô hình 3 lớp đơn giản – Xây dựng mô hình 3 lớp: Xây dựng Business

Bước này là bước xử lý business logic (Business layer).

Ở bước này, ta có thể lấy dữ liệu từ DAL về, xử lý ABC XYZ gì đó rồi trả về lại cho GUI sử dụng. Hoặc khi update dữ liệu trên DB, GUI gửi data lên BUS và rồi ta xử lý ABC XYZ gì đó cho data của chúng ta, rồi mới insert/update/delete chẳng hạn,…

Vì app mình build là app đơn giản, nên mình chỉ cần gọi lên DAL và trả về tương ứng cho GUI xài thui 😀

Mình sẽ tạo BUS_ThanhVien.cs (Class file):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using DAL_QuanLy;
using DTO_QuanLy;

namespace BUS_QuanLy
{
  public class BUS_ThanhVien
  {
    DAL_ThanhVien dalThanhVien = new DAL_ThanhVien();

    public DataTable getThanhVien()
    {
      return dalThanhVien.getThanhVien();
    }

    public bool themThanhVien(DTO_ThanhVien tv)
    {
      return dalThanhVien.themThanhVien(tv);
    }

    public bool suaThanhVien(DTO_ThanhVien tv)
    {
      return dalThanhVien.suaThanhVien(tv);
    }

    public bool xoaThanhVien(int TV_ID)
    {
      return dalThanhVien.xoaThanhVien(TV_ID);
    }
  }
}

Chỉ đơn giản là gọi hàm và trả về thôi (app đơn giản mà @@) 😀

facebook
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Phát. Hiện đang là một Sr. Full-Stack Engineer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mạnh Back-end và khá Front-end, vẫn đang theo đều cả 2 :v. Còn gì bằng khi được làm những thứ mà mình yêu thích, đam mê ;)

Bình luận qua Facebook